…projekty:

…2019-2021:

TH04010329 - Autonomní robotický stavební systém (TAČR - Technologická agentura České republiky)

Hlavním cílem projektu je vývoj funkčního prototypu autonomního robotického stavebního systému, který umožní provádět přesnou a rychlou stavební výrobu s redukovaným počtem stavebních pracovníků. Systém bude zaměřen na aditivní výrobu (nosné i nenosné stěny), přesné zdění na maltu (základy, nosné stěny a příčky), provádění zateplování a malby povrchů. Autonomní systém bude na základě objektové stavební dokumentace (BIM) provádět, za pomoci zabudovaného konvertoru, export stavebního modelu do rozhrání průmyslových robotů a následně provede stavební výrobu. Prototyp systému bude funkční do tří let od zahájení projektu. Modelové objekty budou zhotoveny v měřítku 1:1. Prostředky podpory budou použity na vývoj prototypu včetně HW a SW prvků a výrobu zkušebních vzorků.

stránky projektu...


…granty:

…2017-2019:

SGS17/165/OHK1/3T/11 - Modelování průmyslového robotického zdicího systému (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K122)

Projekt bude věnován návrhu funkčního modelu zdícího robota. Výstupem projektu by měl být průmyslový robot, který bude schopen technicky zrealizovat kompletní proces zdění. Systém bude vytvořen ve zmenšeném měřítku a bude schopen vyzdít oblast objektu. Robotický systém zdění za pomocí speciálního vyvinutého software dokáže zkonvertovat potřebná data matematického modelu z prostředí BIM do formátu průmyslových robotů KUKA KRC4 a provést optimální návrh pohybů robotické ruky. Během projektu bude vyvinuto: funkční model robotického systému zdění včetně vývoje technologie (depaletizace, způsob řízení pohybů, řezání a lepení cihel na vazbu); SW pro migrací dat (IFC -> KRC4), technické zařízení (grip, nanášení malty/lepidla, řezání cihel, kontrolní zařízení); ovládací prvek včetně optimalizačních postupů (energie, čas, spotřeba materiálů).

stránky projektu...


…2015-2016:

SGS15/126/OHK1/2T/11 - Funkční model malířského robota (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K122)

Grantová práce byla věnována návrhu funkčního modelu malířského robota. Výstupem projektu byl robot, vytvořeny ve zmenšeném měřítku, který bul schopen za pomocí ovládací jednotky a speciálních počítačových programů vymalovat malou oblast zdi bílou barvou. Během projektu bylo vyvinuto: funkční robotická tryska na barvu, pohyblivá část (robotická ruka nebo robotický zvedací podvozek), ovládací prvek včetně optimalizačních postupů (energie, barva, čas).

stránky projektu...
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
B482 - Laboratoř pro robotizaci stavebních procesů
Kontakt: vyacheslav.usmanov@fsv.cvut.cz

Copyright © Praha 2019